Merched y Wawr

Tymor 2010 – 2011

Cyfarfod am 7.30yh ar y Nos Fercher cyntaf y mis.

Yn Festri Capel Methodistiaid, Windsor Rd. Radur.


Hydref 6ed

Ieuan Evans, Aberhonddu. ‘Crochenwaith De Cymru’

Tachwedd 3ydd

Sioned Bryant: ‘Harddwch a Holistiaeth’

Tachwedd 19eg

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Rhagfyr 1af

Dathliad y Nadolig. Côr y Waun Ddyfal

Rhagfyr 6ed

Gwasanaeth Carolau’r Rhanbarth

Ionawr 5ed

Dathlu’r Flwyddyn Newydd gyda chwmni Dawns Werin Caerdydd

Ionawr 28ain

Dathlu Noson Santes Dwynwen, yng Nghlwb Golff Radur

Gwr Gwâdd: Sulwyn Thomas

Mawrth 9ed

Yr Archdderwydd T. James Jones. ‘Rhwng y Llinellau’

Ebrill 6ed

Hannah Wynn Jones. Canolfan y Mileniwm

Mai 4ydd

Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol

Mehefin

Allan â ni.

Bydd croeso mawr bod merch sy’n siarad neu’n dysgu’r Gymraeg i ymuno â ni.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleri Jones eleri47@btinternet.com

neu Eirlys Davies ar 02920 843750 eirlys@toucansurf.com