Merched y Wawr

Tymor 2010 – 2011

Cyfarfod am 7.30yh ar y Nos Fercher cyntaf y mis.

Yn Festri Capel Methodistiaid, Windsor Rd. Radur.

 

Hydref 6ed Ieuan Evans, Aberhonddu. ‘Crochenwaith De Cymru’
Tachwedd 3ydd Sioned Bryant: ‘Harddwch a Holistiaeth’
Tachwedd 19eg Cwis Hwyl Cenedlaethol
Rhagfyr 1af Dathliad y Nadolig. Côr y Waun Ddyfal
Rhagfyr 6ed Gwasanaeth Carolau’r Rhanbarth
Ionawr 5ed Dathlu’r Flwyddyn Newydd gyda chwmni Dawns Werin Caerdydd
Ionawr 28ain Dathlu Noson Santes Dwynwen, yng Nghlwb Golff Radur
Gwr Gwâdd: Sulwyn Thomas
Mawrth 9ed Yr Archdderwydd T. James Jones. ‘Rhwng y Llinellau’
Ebrill 6ed Hannah Wynn Jones. Canolfan y Mileniwm
Mai 4ydd Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
Mehefin Allan â ni.

Bydd croeso mawr bod merch sy’n siarad neu’n dysgu’r Gymraeg i ymuno â ni.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleri Jones eleri47@btinternet.com

neu Eirlys Davies ar 02920 843750 eirlys@toucansurf.com